Artikel 1 Definities

 1. TotDinsdag is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het leveren van IT-diensten en support.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van TotDinsdag en TotDinsdag de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen TotDinsdag en Opdrachtgever waarbij TotDinsdag zich verplicht tot het leveren van standaard IT-diensten tegen een vaste periodieke betaling door Opdrachtgever.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door TotDinsdag aan Opdrachtgever geleverde diensten, onder andere inhoudende ondersteuning bij de installatie van software en het oplossen van problemen met software, alsmede alle andere door TotDinsdag ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.totdinsdag.nl.
   

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en TotDinsdag gesloten Overeenkomsten waarbij TotDinsdag Diensten aanbiedt tegen een vaste periodieke betaling.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met TotDinsdag overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
   

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Opdrachtgever kan contact opnemen met TotDinsdag via e-mail of telefoon om een Overeenkomst te sluiten. TotDinsdag zal de opdracht bevestigen, waarmee de Overeenkomst tot stand komt.
 3. Als TotDinsdag een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. TotDinsdag kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De Overeenkomst heeft een looptijd van één (1) jaar. Met het verstrijken van deze contractperiode eindigt de Overeenkomst automatisch.
   

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. TotDinsdag zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TotDinsdag aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan TotDinsdag worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Diensten benodigde gegevens niet tijdig aan TotDinsdag zijn verstrekt, heeft TotDinsdag het recht de uitvoering van de Diensten op te schorten.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat TotDinsdag haar Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij zelf verantwoordelijk voor enige hieruit voortvloeiende schade.
 4. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever TotDinsdag hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. TotDinsdag dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Diensten.

Artikel 5 Reikwijdte van de Overeenkomst

De Overeenkomst verplicht TotDinsdag tot het verlenen van standaard IT-support aan Opdrachtgever. Grote, tijdrovende opdrachten, zoals het verwijderen van virussen en het herstellen van een systeem na een crash, vallen in beginsel buiten het bereik van de Overeenkomst waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn. Voor dergelijke opdrachten dient apart een afspraak over de honorering gemaakt te worden. Het is uitsluitend aan TotDinsdag om te beoordelen of een opdracht binnen de reikwijdte van de Overeenkomst valt. Er kan echter altijd overlegd worden over de mogelijkheid een opdracht deels en/of tot een bepaald bedrag onder de Overeenkomst te laten vallen, en voor het resterende gedeelte een aparte overeenkomst te sluiten.
 

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen TotDinsdag en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende afspraken gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van TotDinsdag op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen TotDinsdag en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 
Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. TotDinsdag is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat TotDinsdag goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is TotDinsdag bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is TotDinsdag gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Annulering

 1. Indien annulering van de Overeenkomst binnen veertien (14) dagen na totstandkoming van de Overeenkomst plaatsvindt, bedragen de annuleringskosten 30% van het overeengekomen bedrag. Indien Opdrachtgever binnen deze veertien dagen reeds opdracht aan TotDinsdag heeft gegeven voor de uitvoering van Diensten in het kader van de Overeenkomst, doet Opdrachtgever hiermee uitdrukkelijk afstand van deze annuleringsmogelijkheid. In dat geval is annulering slechts nog mogelijk met betaling van 100% van het overeengekomen bedrag. Indien annulering veertien dagen na totstandkoming van de Overeenkomst of later plaatsvindt, bedragen de annuleringskosten 100% van het overeengekomen bedrag.
 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door TotDinsdag.

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

 1. Afspraken over de honorering worden in overleg tussen Opdrachtgever en TotDinsdag gemaakt en schriftelijk vastgelegd.
 2. Indien TotDinsdag een prijs opgeeft, heeft zij het recht om kennelijke verschrijvingen te herstellen en kan zij aan deze kennelijke verschrijvingen niet gehouden worden.
 3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 4. TotDinsdag verstuurt facturen per e-mail aan Opdrachtgever. Betaling van de factuur geschiedt via bankoverschrijving of via iDEAL.
 5. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan TotDinsdag mede te delen.
 6. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien TotDinsdag besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 6 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
   

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. TotDinsdag is niet aansprakelijk voor schade, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. TotDinsdag is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 3. TotDinsdag is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 4. TotDinsdag is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11.
 5. Opdrachtgever vrijwaart TotDinsdag voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 6. Indien TotDinsdag aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van TotDinsdag met betrekking tot haar Diensten.
 7. De aansprakelijkheid van TotDinsdag is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien TotDinsdag niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 8. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van TotDinsdag.
 9. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
   

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van TotDinsdag, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede, maar niet uitsluitend verstaan: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van TotDinsdag zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van TotDinsdag, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één (1) maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal TotDinsdag overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die TotDinsdag heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst, evenals een redelijke vergoeding voor de reeds geleverde Diensten.
   

Artikel 12 Garantie

TotDinsdag spant zich in om de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, en haar Diensten tijdig en op correcte en effectieve wijze te verrichten. Buiten deze inspanningsverplichting levert TotDinsdag echter geen garanties met betrekking tot haar Diensten.
  

Artikel 13 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
 2. TotDinsdag kan niet aan deze bepaling worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
   

Artikel 14 Intellectuele eigendom

 1. TotDinsdag behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan TotDinsdag van gegevens. Opdrachtgever zal TotDinsdag vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 15 Klachtenregeling

Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever deze schriftelijk te zenden aan info@totdinsdag.nl.
 

Artikel 16 Identiteit van TotDinsdag

 1. TotDinsdag is bij de KvK geregistreerd onder nummer 67057942 en draagt btw-identificatienummer NL163121588B01. TotDinsdag is gevestigd aan Roodenbroek 18 (7007 DN) te Doetinchem.
 2. TotDinsdag is per e-mail te bereiken via info@totdinsdag.nl, middels de website www.totdinsdag.nl en telefonisch op +31 6 143 78 256.
   

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen TotDinsdag en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen TotDinsdag en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Gelderland, zittingsplaats Zutphen.